Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

ม.ค.64

9 กุมภาพันธ์ 2564

ธ.ค.63

15 มกราคม 2564

พ.ย.63

9 ธันวาคม 2563

ต.ค.63

30 ตุลาคม 2563

ก.ย.63

30 ตุลาคม 2563

ส.ค.63

21 กันยายน 2563

ก.ค.63

1 สิงหาคม 2563

มิ.ย.63

2 กรกฎาคม 2563

พ.ค.63

1 มิถุนายน 2563

เม.ย.63

1 พฤษภาคม 2563

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1เดือน มีนาคม2563

7 เมษายน 2563

ก.พ.63

5 มีนาคม 2563
TOP