Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

20 มีนาคม 2563

ประกาศแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 กุมภาพันธ์ 2563
TOP