Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอรวรรณ หินตะ

  นางอรวรรณ หินตะ

  แรงงานจังหวัดขอนแก่น
  • นางจตุพร วรรณศรี

   นางจตุพร วรรณศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวรัชนี ดีโป

    นางสาวรัชนี ดีโป

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวสรัญญา ใจคง

     นางสาวสรัญญา ใจคง

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     • นายณรงกรณ์ สีดี

      นายณรงกรณ์ สีดี

      พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวกาญจนา ราชชาดา

    นางสาวกาญจนา ราชชาดา

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายสุวัชระ ศรีบุดดา

     นายสุวัชระ ศรีบุดดา

     นักวิชาการแรงงาน
   • นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

     นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
TOP