Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอรวรรณ หินตะ

  นางอรวรรณ หินตะ

  แรงงานจังหวัดขอนแก่น
  • นางจตุพร วรรณศรี

   นางจตุพร วรรณศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวรัชนี ดีโป

    นางสาวรัชนี ดีโป

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวสรัญญา ใจคง

     นางสาวสรัญญา ใจคง

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     • นายทรงภพ บงสีดา

      นายทรงภพ บงสีดา

      เจ้าหน้าที่แรงงาน
   • นางสาวกาญจนา ราชชาดา

    นางสาวกาญจนา ราชชาดา

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายฤกษ์ดี นาชิต

     นายฤกษ์ดี นาชิต

     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
     • นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

      นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

      นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายสุวัชระ ศรีบุดดา

     นายสุวัชระ ศรีบุดดา

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายเดโชชัย ล้อมทอง

      นายเดโชชัย ล้อมทอง

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
TOP