Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายชิตชัย สมอุปฮาด

  นายชิตชัย สมอุปฮาด

  แรงงานจังหวัด
  • นางจตุพร วรรณศรี

   นางจตุพร วรรณศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

    นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวสรัญญา ใจคง

     นางสาวสรัญญา ใจคง

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     • นายบำนาญ หินตะ

      นายบำนาญ หินตะ

      พนักงานขับรถยนต์ ส2
  • นางสาวกาญจนา ราชชาดา

   นางสาวกาญจนา ราชชาดา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวรัชนี ดีโป

    นางสาวรัชนี ดีโป

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นายเดโชชัย ล้อมทอง

     นายเดโชชัย ล้อมทอง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
     • นายพิพัตร อรุณรัศมี

      นายพิพัตร อรุณรัศมี

      พนักงานขับรถยนต์
  • นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

   นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายสุวัชระ ศรีบุดดา

    นายสุวัชระ ศรีบุดดา

    นักวิชาการแรงงาน
  • นายฤกษ์ดี นาชิต

   นายฤกษ์ดี นาชิต

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
TOP