Skip to main content

Provincial Labour Office Khonkaen

Organization Structure

 • นางอรวรรณ หินตะ

  นางอรวรรณ หินตะ

  แรงงานจังหวัดขอนแก่น
  • นางสาวรัชนี ดีโป

   นางสาวรัชนี ดีโป

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวสรัญญา ใจคง

    นางสาวสรัญญา ใจคง

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • นายณรงกรณ์ สีดี

     นายณรงกรณ์ สีดี

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางจตุพร วรรณศรี

   นางจตุพร วรรณศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นางจารี คุ้มบุ่งคล้า

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

     นางสาวชาลินี สำราญภูมิ

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวกาญจนา ราชชาดา

   นางสาวกาญจนา ราชชาดา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายฤกษ์ดี นาชิต

    นายฤกษ์ดี นาชิต

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นายสุวัชระ ศรีบุดดา

   นายสุวัชระ ศรีบุดดา

   นักวิชาการแรงงาน
TOP