Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

แรงงานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม (SWOT) วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP