Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โดยการบรรยายเกี่ยวกับการใช้กลไกอาสาสมัครแรงงานในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและจังหวัดขอนแก่น การพัฒนางานด้านแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เทคนิคการสแกนภาพด้วยแอปพลิเคชั่น Clear Scanner เพื่อการทำงานด้านอาสาสมัครแรงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานในพื้นที่ รวมถึงนำเสนอภารกิจภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดขอนแก่นเป็นวีดิทัศน์ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 164 คน

TOP