Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันที่  21 ธันวาคม  2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการรณรงค์และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการด้านแรงงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  

TOP