Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการกับปกครองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน

pll_content_description

วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการกับปกครองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาล ออจิระขอนแก่น และตลาดศรีเมืองทองผักและผลไม้สดขอนแก่น โดยให้คำแนะนำแนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา และกัมพูชาที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานผิดกฎหมายให้อยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) อย่างเคร่งครัด พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอป “หมอชนะ”ผลการปฏิบัติพบลูกจ้างต่างด้าวกลุ่ม MOU สัญชาติลาว จำนวน 19 คนแรงงานไทย 500 คน ไม่พบแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ

TOP