Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

นางจารี คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองพยานในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 2

pll_content_description

TOP