Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2564 จังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนครและบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pll_content_description

TOP