Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาชีวิตที่ดี 

 

บทบาท ภารกิจ

– ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

– จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  ข้อเสนอแนะ  เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์  แผนงาน  และแนวทางการ  ทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

– เป็นศูนย์รวมสารสนเทศด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

– อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงาน  แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน

– ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 

โดยสรุป :

สำนักงานแรงงานจังหวัดมีบทบาทหน้าที่หลักในการประสาน  การดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  และเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

TOP