Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

15 ธันวาคม 2564 นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานราชการเฉพาะกิจ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

TOP