Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP