Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับอสร.จังหวัดขอนแก่นรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

pll_content_description

TOP