Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น และ ชมรม TO BE NUMBER ONE CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น และ ชมรม TO BE NUMBER ONE CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONEในสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้ สถานประกอบการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด (สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์) จังหวัดขอนแก่น

TOP