Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความรู้ด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

pll_content_description

TOP