Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP