สายด่วน

  สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ "แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" คือ วิสัยทัศน์ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน)
bullet รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) รายปี 2557
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม - ธันวาคม)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน - มิถุนายน)
bullet รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดขอนแก่น รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม - มีนาคม)
 

 

                                           งบทดลองประจำเดือนประจำปีงบประมาณ 2561                                         

                                                                      เดือน กันยายน 2561 

 

                                          งบทดลองประจำเดือนประจำปีงบประมาณ 2560                                          

                                                                      เดือน กันยายน 2560  

 

                                                                      เดือน สิงหาคม 2560  

 

                                                                      เดือน กรกฎาคม 2560  

                                                                 

                                                                      เดือน มิถุนายน 2560 

 

                                                                      เดือน พฤษภาคม 2560  

 

                                                                     เดือน เมษายน 2560 

 

                                                                     เดือน มีนาคม 2560 

 

                                                                      เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

                                                                      เดือน มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

                                          การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

 

                                                                 เดือน กรกฎาคม  2561  

 

                                                                  เดือน มิถุนายน 2561  

                                                               

                                                                  เดือน พฤษภาคม 2561  

 

                                                                  เดือน เมษายน2561  

 

                                                                  เดือน มีนาคม 2561  

 

                                                                  เดือน กุมภาพันธ์ 2561  

 

                                                                  เดือน มกราคม 2561  

                          

                                                                  เดือน ธันวาคม 2560  

 

                                                                  เดือน พฤศจิกายน 2560  

  

                                                                  เดือน ตุลาคม 2560  

 

                                                                  เดือน กันยายน 2560  

                         

                                                                  เดือน สิงหาคม 2560  

  

                                                                  เดือน กรกฎาคม 2560    

                                                                 

                                                                  เดือน มิถุนายน 2560  

 

                                                                  เดือน พฤษภาคม 2560   

 

                                                                 เดือน เมษายน 2560  

 

                                                                 เดือน มีนาคม 2560  

 

                                                                  เดือน กุมภาพันธ์ 2560  

 

                                                                  เดือน มกราคม 2560